php根据用户语言跳转相应国家语言网页

写这个文章,主要是近期做了一个应对全球不同语种的网站,如果通过IP跳转比较麻烦,根据客户的电脑浏览器语种,展现给顾客的语音是顾客熟悉的,特别好,特来分享。

当来访者浏览器语言是中文就进入中文版面,国外的用户默认浏览器不是中文的就跳转英文页面。

<?php 
$lan = substr( $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE,0,5); 
if ($lan == "zh-cn") 
print("<meta http-equiv='refresh' content = '0;URL = gb/index.htm'>"); 
else 
print("<meta http-equiv='refresh' content = '0;URL = eng/index.htm'>"); 
?>

HTML网页根据来访这的浏览器语言不同自动跳转多语言页面
 <head> </head> 之间加入如下代码。
以下为引用的内容:

<script> 
var type=navigator.appName 
if (type=="Netscape") 
var lang = navigator.language 
else 
var lang = navigator.userLanguage 
 
//cut down to first 2 chars of country code 
var lang = lang.substr(0,2) 
 
// 英语 
if (lang == "en") 
window.location.replace('url') 
 
// 简体中文 
else if (lang == "zh-cn") 
window.location.replace('url') 
 
// 繁体中文 
else if (lang == "zh-tw") 
window.location.replace('url') 
 
// 德语 
else if (lang == "de") 
window.location.replace('url') 
// 除上面所列的语言 
else 
window.location.replace('url') 
 
</script>

以上就是PHP 判断用户语言跳转网页的全部内容,内容很简单,希望大家可以学以致用。